• §1. (ZAWARTOŚĆ POLITYKI PRYWATNOŚCI)
 1. 1. Polityka prywatności administratora danych to informacje, dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji, dotyczących użytkowników strony internetowej http://www.goia.org.pl/ (zwanej dalej „Stroną”). W niniejszej polityce prywatności administrator zawarł jednocześnie wszystkie informacje, jakie powinny otrzymać zgodnie z RODO, osoby, których dane dotyczą.
 2. 2. Polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych, pozyskiwanych przez Stronę. Szczegółowe informacje dotyczące stosowania plików cookies lub innych podobnych technologii znajdują się również w Polityce Cookies Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Gdańsku, dostępnej <tutaj> (po kliknięciu w ten odnośnik powinna wyświetlać się Polityka Cookies Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Gdańsku).
 • §2. (ADMINISTRATOR DANYCH)

Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy: 80-251), ul. Stefana Batorego 18, NIP: 9570017054 oraz REGON: 190024527, jest administratorem danych osobowych użytkowników Strony.

Z administratorem danych można kontaktować się:

1) pod adresem korespondencyjnym: ul. Stefana Batorego 18, 80-251 Gdańsk;

2) pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • §3. (CELE, PODSTAWY PRAWNE ORAZ CZAS PRZETWARZANIA DANYCH)
 1. 1. W celu realizacji usługi strony Izba przetwarza:
 2. a) informacje, dotyczące urządzenia użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na Stronie, w tym na poszczególnych podstronach;
 3. b) informacje o geolokalizacji, jeżeli użytkownik wyraził zgodę na dostęp usługodawcy do geolokalizacji. Informacja o geolokalizacji jest wykorzystywana w celu dostarczania bardziej dostosowanych informacji i usług.
 4. 2. Informacje te nie zawierają danych, dotyczących tożsamości użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym administrator obejmuje je pełną ochroną, przysługującą na gruncie RODO.
 5. 3. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b RODO, w celu realizacji usługi wyświetlania informacji na Stronie oraz zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO, w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne lub w związku z wyrażeniem zgody na geolokalizację. Dane są przetwarzane do czasu zakończenia korzystania przez użytkownika ze strony.
 • §4. (REKLAMACJE)
 1. 1. W celu rozpatrywania reklamacji Izba przetwarza dane osobowe użytkowników składających reklamacje, w szczególności e-mail, imię i nazwisko, treść reklamacji, okoliczności zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji, informacje pozyskane w toku rozpatrywania reklamacji, w tym wyjaśnienia zdarzenia, będącego jej przyczyną. W toku rozpatrywania reklamacji usługodawca może przetwarzać szereg innych informacji, w tym imię i nazwisko użytkownika, informacje o korzystaniu przez użytkownika ze strony, pliki cookies lub inne podobne technologie, informacje o urządzeniach.
 2. 2. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b RODO, w celu realizacji usług wyświetlenia zawartości strony, i są przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz nie dłużej, niż przez 3 miesiące po zakończeniu postępowania reklamacyjnego w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec Izby, zgodnie z informacją zawartą poniżej.
 • §5. (POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCE, DOCHODZENIE ROSZCZEŃ)
 1. 1. W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego, dotyczącego ewentualnego naruszenia postanowień niniejszej polityki prywatności lub obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, postępowania w celu dochodzenia roszczeń przez administratora lub przez innych użytkowników lub podmioty, obrony przed roszczeniami użytkowników lub innych podmiotów, administrator może przetwarzać dane osobowe określonych użytkowników do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń administratora względem użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami, lecz w szczególnych przypadkach, przewidzianych prawem, może być dłuższy.
 2. 2. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innych użytkowników, dane te mogą zostać udostępnione w tym celu innemu użytkownikowi lub podmiotowi lub uprawnionemu, na mocy przepisów prawa, organowi publicznemu.
 3. 3. Dane te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie z art.6 ust.1 lit. c RODO, tj. w celu realizacji obowiązku, wynikającego z przepisów prawa, dotyczących obowiązku rozpatrywania reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z art. 6 ust.1 lit. f RODO tj. w prawnie uzasadnionym interesie administratora, polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem użytkownika. Prawnie uzasadniony interes administratora będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności usługobiorcy.
 • §6. (STATYSTYKI KORZYSTANIA Z USŁUG)
 1. W celu poprawy jakości swoich usług administrator przetwarza informacje statystyczne, dotyczące korzystania ze Strony, w tym informacje o sesji, numerze IP, ilości spędzonego czasu na poszczególnych stronach i podstronach, korzystania z poszczególnych funkcjonalności usług, informacji o urządzeniu i przeglądarce internetowej. Administrator korzysta z plików cookies lub innych podobnych technologii oraz narzędzi statystycznych ………………………, dostarczanych przez ……………….. Szczegółowe informacje o stosowaniu plików cookies znajdują się <tutaj>.
 2. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO w prawnie uzasadnionym interesie administratora, polegającym na ułatwieniu korzystania ze Strony, poprawy jej jakości oraz funkcjonalności, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności użytkowników. Informacje o użytkownikach nie są bowiem wykorzystywane w żadnych dodatkowych celach, a ze względu na specyfikę Strony internetowej dostosowywanie sposobu wyświetlania zawartości Strony, ułatwiania korzystania ze Strony oraz poprawa jakości świadczenia usług na Stronie internetowej jest nie tylko standardem rynkowym, lecz także oczekiwaniem użytkowników wobec dostawców stron internetowych.
 3. Ponadto użytkownik może w każdej chwili cofnąć wyrażoną zgodę poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, w zakresie dopuszczalności stosowania plików cookies lub innych podobnych technologii.
 4. Dane te są przetwarzane w ramach bieżących działań administratora, lecz nie dłużej niż przez 60 dni od otrzymania informacji. Po tym czasie administrator może dalej przetwarzać ogólne dane statystyczne, które będą pozbawione jakichkolwiek informacji, dotyczących poszczególnych użytkowników.
 5. Okres dostępności danych statystycznych w narzędziach ……………………, dostarczanych przez ………………………. Może być jednak dłuższy niż 60 dni, lecz pozostaje to poza zakresem decyzyjnym administratora. Administrator nie będzie ich dłużej wykorzystywał lecz będzie miał potencjalny dostęp do nich do czasu ich usunięcia przez dostawcę ww. narzędzia.
 • §7. (ODBIORCY DANYCH UŻYTKOWNIKÓW)

Administrator ujawnia dane osobowe użytkowników wyłącznie podmiotom, przetwarzającym dane, na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji usług na rzecz administratora.

 • §8. (PRZESYŁANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH)

Dane osobowe nie będą przetwarzane w państwach trzecich.

 • §9. (PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ)

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo:

 1. a) dostępu - uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
 2. b) do otrzymania kopii danych - uzyskania kopii danych, podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust.3 RODO);
 3. c) do sprostowania - żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
 4. d) do usunięcia danych - żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
 5. e) do ograniczenia przetwarzania - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania;

- administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

 1. f) do przenoszenia danych - otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
 2. g) do sprzeciwu - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);
 3. h) do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

Aby skorzystać z wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

 • §10. (PREZES UODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

 1. a) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 2. b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 3. c) telefonicznie: (22) 531-03-00.
 • §11.

W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, może również skontaktować się bezpośrednio z administratorem danych:

 1. a) e-mailowo pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 2. b) listownie: ul. Stefana Batorego 18, 80-251 Gdańsk.
 • §12. (ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI)
 1. 1. Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom, dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach polityki prywatności użytkownicy zostaną poinformowani na stronie.
 2. 2. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od ……………………
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień, dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce Cookies, dostępnej w zakładce "Polityka strony"
OK